Twitter Gplus YouTube Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Stanovy KŽM KOKAVA

Stanovy občianskeho združenia

Klub železničných modelárov

v Kokave nad Rimavicou

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1)      Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je Klub železničných modelárov v Kokave nad Rimavicou. Oficiálna skratka názvu je KŽM KOKAVA. (Ďalej len „združenie“)

2)      Združenie je záujmové, neziskové, nezávislé, nepolitické a nábožensky neutrálne.

3)      Oficiálne logo združenia je uvedené v prílohe týchto stanov.

4)      Sídlo združenia je Daxnerova ulica č. 2, 985 05 Kokava nad Rimavicou.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

1)      Cieľom združenia je podporovať železničné modelárstvo na Slovensku, jeho rozvoj a jeho širokú popularizáciu medzi verejnosťou. Hlavným zameraním je vývoj, stavba a prevádzka modulovej železnice.

2)      Svoje ciele združenie uskutočňuje najmä prostredníctvom:

a)      organizovania výstav, súťaží, prevádzkových a pracovných stretnutí železničných modelárov,

b)      vedenia internetovej stránky združenia, s pravidelnými príspevkami a aktualizáciou,

c)      vedenia internetovej konferencie, podľa čl. 11,

d)      vydávania tlačových materiálov, propagujúcich železničné modelárstvo,

e)      spolupráce s príbuznými združeniami na Slovensku a aj v zahraničí,

f)       zhromažďovania a umožnenia prístupu k informáciám, súvisiacich so železničným modelárstvom,

g)      podpory mládeže v tvorbe železničných modelov a modulov,

h)      iných aktivít, ktoré sú na prospech rozvoja železničného modelárstva na Slovensku.

Článok 3

Členstvo

1)      Členom združenia môžu byť iba fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia a podieľajú sa na jeho činnosti.

2)      O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky uchádzača predsedníctvo združenia. Pri prihláške osôb mladších ako 18 rokov, musí s členstvom vysloviť súhlas zákonný zástupca uchádzača.

3)      Vzor prihlášky je uvedený v prílohe týchto stanov.

4)      Členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku, v súlade s vnútorným poriadkom združenia. Členský príspevok je stanovený v sume 10,- EUR (slovom: desať Euro) za kalendárny rok a je splatný do začiatku daného roku.

5)      Pre novoprihláseného člena je členský príspevok, v nekrátenej výške, splatný do mesiaca, od rozhodnutia o prijatí do združenia. V prípade, že do tohto termínu nezaplatí, nebude jeho členstvo akceptované.

6)      Členovia, ktorí nedovŕšili plnoletosť, k 1. januáru daného kalendárneho roka, majú nárok na 90% zľavu z členského v danom kalendárnom roku. O výške zľavy z členského rozhoduje predsedníctvo.

7)      Dokladom, preukazujúcim členstvo združenia je „Preukaz člena združenia Klub železničných modelárov v Kokave nad Rimavicou“, v skratke „Preukaz člena KŽM KOKAVA“.

8)      Členstvo v združení zaniká :

a)      vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b)      vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,

c)      nezaplatením členského príspevku za obdobie príslušného kalendárneho roka,

d)      úmrtím člena,

e)      zánikom združenia.

 Článok 4

Práva a povinnosti členov

1)      Člen združenia má najmä právo:

a)      podieľať sa na činnosti združenia,

b)      po dovŕšení plnoletosti hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia,

c)      byť pripojený na internetovú konferenciu, otvárať diskusie na témy, súvisiace cieľom a činnosťou združenia, podľa článku 2, vyjadrovať svoje stanoviská k diskutovaným veciam, podieľať sa na ich rozvoji a rozhodovaní,

d)      obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

e)      byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny štatútu združenia,

f)       využívať archív združenia a to aj v elektronickej podobe (FTP).

2)      Povinnosti člena združenia sú najmä:

a)      dodržiavať stanovy združenia,

b)      plniť uznesenia orgánov združenia,

c)      aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia,

d)      platiť členské príspevky podľa vnútorného poriadku združenia.

Článok 5

Čestný člen združenia

1)      Čestným členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o presadzovanie cieľov združenia alebo fyzická osoba, ktorú si chce združenie mimoriadne uctiť.

2)      Návrh na čestné členstvo združenia môže podať ktorýkoľvek člen združenia a schvaľuje ho valné zhromaždenie.

3)      Čestný člen združenia je oslobodený od platenia členského a zároveň nemá právo hlasovať, ani byť prihlásený do internetovej konferencie.

4)      Čestný člen združenia má právo:

a)      byť informovaní o činnosti združenia, o všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa na týchto podujatiach,

b)      poradného hlasu.

5)      Čestný člen združenia má povinnosť:

a)      hájiť záujmy združenia,

b)      zachovávať stanovy združenia.

Článok 6

Sympatizant združenia

1)      Sympatizantom združenia sa môže stať sympatizant združenia na návrh ktoréhokoľvek člena, ak s tým súhlasí predsedníctvo združenia.

2)      Sympatizant združenia má právo:

a)      byť informovaní o činnosti združenia, o všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa na týchto podujatiach,

b)      pre daný rok, v ktorom združeniu poskytol sponzorský dar/príspevok, byť uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach, ktoré slúžia na tento účel,

c)      poradného hlasu.

3)      Sympatizant združenia má povinnosť:

a)      hájiť záujmy združenia,

b)      zachovávať stanovy združenia.

Článok 7

Orgány združenia

1)      Orgánmi združenia sú:

a)      Valné zhromaždenie,

b)      Predsedníctvo,

c)      Štatutárny orgán,

d)      Komisie (podľa potrieb združenia a/alebo jeho členov).

Článok 8

Valné zhromaždenie

1)      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými plnoletými členmi združenia.

2)      Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov. V takom prípade je predsedníctvo povinné zvolať valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa žiadosti.

3)      Valné zhromaždenie vedie predseda združenia, alebo ním poverená osoba.

4)      Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.

5)      Valné zhromaždenie rozhoduje, ak nie je v tomto štatúte uvedené inak, nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

6)      Hlasovanie je spravidla verejné. Tajné je vtedy, ak oň požiada nadpolovičná väčšina prítomných členov.

7)      Valné zhromaždenie:

a)      schvaľuje stanovy združenia, jeho zmeny a dodatky,

b)      volí a odvoláva predsedu združenia a predsedníctvo,

c)      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

d)      schvaľuje vnútorný organizačný poriadok; vnútorný organizačný poriadok upravuje ďalšie náležitosti týkajúce sa činnosti združenia, vnútorný organizačný poriadok musí byť v súlade so stanovami,

e)      rozhoduje o vylúčení členov združenia,

f)       rozhoduje o prijatí čestných členov združenia,

g)      dvojtretinovou väčšinu všetkých členov rozhoduje o zániku združenia.

8)      Valné zhromaždenie plní súčasne funkciu kontrolnej komisie združenia.

9)      Valné zhromaždenie môže zo svojho stredu zvoliť najviac päťčlennú komisiu, ktorú poverí uskutočnením kontrolnej činnosti v určenom rozsahu a spracovaním kontrolnej správy.

10)  Ustanovujúce valné zhromaždenie združenia zvoláva prípravný výbor.

 

Článok 9

Predsedníctvo

1)      Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktoré riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

2)      Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a hospodár.

3)      Predseda riadi konanie predsedníctva združenia, pripravuje a predkladá správu o činnosti združenia, vedie evidenciu zápisov z rokovania orgánov združenia.

4)      Podpredseda zastupuje predsedu vždy, keď nemôže vykonávať svoju funkciu a zároveň vedie evidenciu členov klubu, vydáva členské preukazy a moderuje internetovú konferenciu združenia.

5)      Hospodár je zodpovedný za vedenie účtovníctva, spravuje bankový účet a celý majetok združenia, predkladá orgánom združenia návrh rozpočtu združenia a eviduje úhrady členských príspevkov, pripravuje a predkladá správu o hospodárení združenia.

6)      Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním. Každý člen predsedníctva má jeden hlas, predsedníctvo rozhoduje väčšinou hlasov a pri rovnosti hlasov má  rozhodujúci hlas predseda.

7)      Predsedníctvo:

a)      zvoláva a pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,

b)      riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c)      schvaľuje ustanovenie komisií,

d)      vypracováva plán činností, správu o činnosti a navrhuje rozpočet združenia,

e)      rozhoduje o prijatí členov a sympatizantov združenia.

8)      Funkčné obdobie predsedníctva je 2 roky, pričom je obnoviteľné.

 

Článok 10

Štatutárny orgán

1)      Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok, ak predsedníctvo v jednotlivých prípadoch nestanovilo inak.

 

Článok 11

Internetová konferencia združenia

1)      Združenie pre účely komunikácie zriadi internetovú konferenciu.

2)      Právo na účasť v konferencii majú všetci členovia združenia, s výnimkou čestných členov a sympatizantov združenia.

3)      Všetky informácie na konferencii sú internou záležitosťou združenia a sú dôverného charakteru. Účastníci konferencie majú prísne zakázané poskytovať tieto informácie tretím stranám. Porušenie zákazu môže byť dôvodom vylúčenia člena združenia.

 

Článok 12

Hospodárenie združenia

1)      Združenie hospodári s hnuteľným aj s nehnuteľným majetkom.

2)      Zdrojmi majetku sú:

a)      dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb na Slovensku aj v zahraničí,

b)      príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia,

c)      výnosy z majetku,

d)      členské príspevky jeho členov,

e)      príjmy z ďalších zdrojov.

3)      Združenie používa finančné prostriedky na realizáciu svojich cieľov, uvedených v článku 2 a na správu združenia.

4)      Hospodárenie sa vykonáva podľa rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

 

Článok 13

Zánik združenia

1)      Združenie zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia – rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2)      Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora na vysporiadanie majetku združenia.

 

Článok 14

Mimoriadne ustanovenia

1)      Za riadne vykonané úkony a prejavy, pre ktoré je stanovená písomná forma, sa považujú takisto úkony a prejavy vykonané prostriedkami oznamovacej a výpočtovej techniky, za podmienky, že nie je o totožnosti účastníkov pochybnosť.

2)      Konanie a hlasovanie orgánov združenia môže byť uskutočnené pomocou prostriedkov oznamovacej a výpočtovej techniky. V tomto prípade sa hlasujúci považujú za prítomných.

 

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1)      Právne vzťahy, neupravené týmito stanovami, sa riadia všeobecnými právnymi predpismi.

2)      Združenie  sa zakladá na dobu neurčitú.

3)      Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

4)      Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením.

 

Článok 16

Prechodné ustanovenia

1)      Do vytvorenia orgánov združenia jedná menom združenia prípravný výbor.

2)      Splnomocnencom oprávneným konať menom prípravného výboru je splnomocnenec prípravného výboru.

                                                

Príloha k stanovám KŽM KOKAVA :

Klub železničných modelárov v Kokave nad Rimavicou

Členská prihláška

 

Žiadam o prijatie za člena KŽM KOKAVA a vyhlasujem, že budem ctiť Stanovy klubu, dodržiavať vnútorný organizačný poriadok klubu a uznesenia orgánov KŽM KOKAVA. Zároveň sa zaväzujem pozitívne klub reprezentovať a dbať na jeho integritu a suverenitu.

 

Meno : …………………………………………………………….

Priezvisko : ……………………………………………………….

Adresa : …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefón : ………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………..

Dátum narodenia : ……………………………………………..

 

podpis žiadateľa : ……………………………………………….

 

 

podpis zákonného zástupcu  : ………………………………………………..

(v prípade neplnoletého žiadateľa)

 

 

V …………………………………………………, dňa …………………………….

 

 

Vyplnenú členskú prihlášku pošli na :

e-mail : podpredseda<zavináč>kzmkokava.eu

fax : +421 47 / 42 93 862

poštou : KŽM KOKAVA, Daxnerova 2, 985 05 Kokava nad Rimavicou