Twitter Gplus YouTube Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Vnútorný organizačný poriadok

Vnútorný organizačný poriadok

Klub železničných modelárov

v Kokave nad Rimavicou

 

Článok 1

Členstvo

1)     V prípade záujmu o členstvo v Klube železničných modelárov v Kokave nad Rimavicou (ďalej len „Klub“),  uchádzač zašle podpredsedovi Klubu vyplnenú písomnú prihlášku (podľa prílohy) a to buď e-mailom alebo poštou na adresu Klubu. Pri prihláške osôb mladších ako 18 rokov, musí s členstvom vysloviť súhlas zákonný zástupca uchádzača.

2)      Po schválení členstva predsedníctvom, bude uchádzač vyzvaný na zaplatenie členského príspevku, vo výške a termíne podľa Stanov Klubu. Po jeho úhrade mu bude zaslaný Preukaz člena a uchádzač sa stáva riadnym členom Klubu.

3)      Následne musí člen Klubu sám dbať na to, aby ročné členské uhradil ešte pred začatím daného kalendárneho roku. V opačnom prípade mu bude členstvo ukončené v zmysle Stanov Klubu.

4)      Členský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodným príkazom, priamym hotovostným vkladom v banke alebo poštovou poukážkou typu U na bankový účet Klubu.

 

Článok 2

Klubová komunikácia a prístup k dátam

1)   Komunikačným médiom v KŽM KOKAVA je, vzhľadom na územne rozsiahle pôsobenie jeho členskej základni, prioritne internet. K vnútornej komunikácii členov je určená klubová konferencia kzmkokava@googlegroups.com (ďalej len konferencia), na rýchle rozpravy a hlasové konferencie bude využívaná hlavne aplikácia SKYPE a to buď formou hlasového spojenia, alebo písaným textom (chat). Z toho dôvodu je nutné, aby si každý člen klubu na svojom PC aplikáciu SKYPE nainštaloval a otvoril si v nej účet.

2)      Pri komunikácii sa slušnosť pokladá za samozrejmosť.

 

Článok 3

Klubová konferencia

1)      Klubová konferencia je určená výhradne pre vnútornú komunikáciu riadnych členov klubu.

2)      Informácie z konferencie nesmú byť bez vedomia ostatných členov preposielané nečlenom Klubu.

3)      Prístup do konferencie udelí administrátor konferencie po schválení prihlášky a zaplatení členského poplatku.

4)      Pri posielaní správy do konferencie je potrebné vložiť presný a výstižný PREDMET správy,  na záver správy svoj podpis alebo prezývku.

5)      Klubová konferencia bude využívaná aj na hlasovanie Valného zhromaždenia Klubu (ďalej len VZ), podľa článku č. 6.

 

Článok 4

Klubové stránky

1)      Klubové stránky sú vedené na webovej adrese www.kzmkokava.eu a spravuje ich administrátor. Jeho e-mailová adresa je admin@kzmkokava.eu .

2)      Členovia (aj nečlenovia) Klubu sa môžu na stránky Klubu zaregistrovať a využívať všetky ich výhody.

3)      Po zaregistrovaní im budú priradené oprávnenia k vykonávaným činnostiam nasledovne:

a)      Každý zaregistrovaný užívateľ stránok dostane automaticky oprávnenie ODBERATEĽ. Má právo prispievať komentármi k článkom a nastavovať svoj profil.

b)      Čestný člen Klubu alebo sympatizant klubu dostáva oprávnenie VIP. Môže nastavovať svoj profil, písať a editovať svoje vlastné články. Zverejniť ich však nemá oprávnenie, to po jazykovej korektúre vykoná administrátor.

c)      Neplnoletý riadny člen Klubu, dostáva oprávnenie PRISPIEVATEĽ. Má povolený prístup aj do Klubovej oblasti stránok a FTP, podľa článku č. 5. Môže nastavovať svoj profil, písať a upravovať svoje vlastné články. Zverejniť ich však nemá oprávnenie, to po jazykovej korektúre vykoná administrátor.

d)      Plnoletý riadny člen Klubu dostáva oprávnenie AUTOR. Má povolený prístup aj do Klubovej oblasti stránok a FTP, podľa článku č. 5. Môže nastavovať svoj profil, zverejňovať a upravovať svoje vlastné články.

e)      Predsedníctvo má právo, v prípade potreby, udeliť niektorým plnoletým riadnym členom Klubu oprávnenie EDITOR. Má povolený prístup aj do Klubovej oblasti stránok a FTP, podľa článku č. 5. Môže nastavovať svoj profil, zverejňovať a upravovať všetky články.

f)       Predsedníctvo zvolí spomedzi plnoletých riadnych členov Klubu jednu osobu, ktorej pridelí oprávnenie ADMINISTRÁTOR. Ten prideľuje všetkým užívateľom prístupové práva, stará sa o prevádzku Klubových stránok, upravuje ich vzhľad, povoľuje zverejnenie dokumentov v Klubovej oblasti stránok a FTP, podľa článku č. 5. Môže nastavovať všetky profily, zverejňovať a upravovať všetky články a komentáre ostatných užívateľov.

Článok 5

Klubový prístup k elektronickej databáze dokumentom (FTP)

1)      Prístup k súborom uloženým na FTP bude len pre riadnych členov Klubu cez klubové stránky www.kzmkokava.eu po ich prihlásení.

2)      Umiestňovať nové súbory na FTP má právo len administrátor stránok.

3)      Riadny členovia Klubu majú cez protokol FTP prístup len k adresáru UPLOAD kde:

a)      Vytvoria svoj adresár a  nahrajú súbory, ktoré chcú uverejniť na klubovom FTP.

b)      Uložia textový súbor s popisom, kam majú byť súbory nahraté.

c)      Oboznámia e-mailom administrátora, ktorý ich súbory umiestni na požadované miesto.

4)      Prístupové meno a heslo dostane každý riadny člen Klubu. Tieto údaje nesmie nikomu poskytnúť a je povinný ich chrániť pred zneužitím.

Článok 6

Klubové hlasovanie

1)      Jednotlivé hlasovania a ich výsledky budú uložené formou zápisnice z VZ v archíve. Pre prehľadné používanie je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

a)      Predkladateľ návrhu predloží návrh predsedníctvu na schválenie.

b)      Predsedníctvo zvolá VZ, pred ktorým oboznámi s návrhom ostatných členov Klubu v dostatočnom predstihu, podľa článku 7, bod 1.

c)      Predsedníctvo v rámci programu VZ dá o návrhu hlasovať členov Klubu.

d)      Členovia Klubu v stanovenom termíne hlasujú ODPOVEDANÍM na mail (teda nie vytvorením nového mailu), kde uvedú svoj súhlas/nesúhlas, alebo inak vyjadria svoj postoj k návrhu.

e)      Po uplynutí termínu na hlasovanie predsedajúci VZ vyhodnotí podľa Stanov Klubu hlasovanie  a výsledok zverejní v Klubovej oblasti Klubových stránok, formou zápisnice z VZ.

Článok 7

Valné zhromaždenie

1)      Keď predsedníctvo rozhodne o potrebe konania VZ, určí člena predsedníctva, ktorý cez Klubovú konferenciu pošle pozvánku na VZ najmenej 15 dní vopred. Pozvánka musí obsahovať termín, miesto, program VZ a všetky ďalšie potrebné materiály, súvisiace s programom VZ.

2)      Valné zhromaždenie sa môže uskutočniť :

a)      fyzickým stretnutím riadnych členov Klubu alebo

b)      virtuálne, pomocou hlasovej komunikácie riadnych členov Klubu cez aplikáciu Skype alebo

c)      virtuálne, pomocou písomnej komunikácie riadnych členov Klubu cez Klubovú konferenciu.

3)      V prípade, podľa bodu 2c), je nutné, aby boli zúčastnený členovia VZ schopní reagovať na hlasovanie, diskusiu a ďalšie podnety najneskôr do troch dní, inak sa budú považovať ako neprítomný na VZ.

4)      Po ukončení VZ je predseda povinný najneskôr do 7 dní zverejniť v Klubovej oblasti Klubových stránok zápisnicu z VZ.

 

Článok 8

Predsedníctvo

1)      Každý člen predsedníctva má právo zvolať schôdzu predsedníctva (ďalej len „SP“), ak uzná, že je to pre činnosť Klubu vhodné.

2)      Schôdza predsedníctva sa môže uskutočniť :

a)      fyzickým stretnutím členov predsedníctva alebo

b)      virtuálne, pomocou hlasovej komunikácie členov predsedníctva cez aplikáciu Skype.

3)      Po ukončení  SP je predseda povinný najneskôr do 7 dní zverejniť v Klubovej oblasti Klubových stránok zápisnicu z SP.